FILOSOFIJA

afanasjevas__virselis_saituiV. Afanasjevas. „Filosofijos žinių pagrindai“ (1970). Tarybinei marksizmo-leninizmo pagrindų mokymo sistemai skirtas vadovėlis paprasta, specializuoto išsilavinimo neturinčiam žmogui suprantama kalba išdėsto filosofijos ir marksizmo teorijos – dialektinio ir istorinio materializmo – pagrindus. Aišku, knyga ne be kai kurių trūkumų: be to, kad nemaža dalis specifinių pavyzdžių susiję su tuometine pasaulio tikrove ir todėl šiandien yra akivaizdžiai pasenę,  knygoje taip pat išreiškiama ir ne viena naivi, tuomet jau dogmatišku virtusio tarybinio marksizmo pažiūra. Pvz., įsitikinimas komunizmo sukūrimo TSRS galimumu, pasaulyje egzistuojant kapitalizmui ir imperializmui, arba vadinamoji chruščiovinė „taikaus sistemų sambūvio“ (socializmo ir kapitalizmo) teorija. Visgi, bendri teoriniai klausimai V. Afanasjevo veikale išdėstomi aiškiai ir išsamiai. Todėl, kol lietuvių kalba neegzistuoja joks šiuolaikines aktualijas atitinkantis įvadas į marksistinę filosofiją, V. Afanasjevo „Pagrindinės filosofijos žinios“ neabejotinai laikytinas puikiu vadovėliu visiems, pradedantiems studijuoti filosofiją ir marksizmą. Atsisiųsti.

marksistines_leninines_filosofijos_pagrindai_virselis„Marksistinės-lenininės filosofijos pagrindai“ (1973). 1972-aisiais išėjusio rusiško marksistinės filosofijos vadovėlio lietuviškas vertimas. Pateikiamas išsamus ir detalus marksizmo-leninizmo filosofijos pagrindų – dialektinio ir istorinio materializmo – išdėstymas. Klasių kova, partija, nacionalinis klausimas, masių ir asmenybės vaidmuo istorijoje – tai tik dalis knygoje gvildenamų teorinių ir praktinių problemų. Greta bendrų teorinių žinių, vietomis pateikiami ir to meto aktualijas atitinkantys pavyzdžiai. Paskutinė vadovėlio dalis – buržuazinės filosofijos ir sociologijos kritika. Rekomenduojame skaityti jau turintiems bendras žinias apie marksizmą, bet norintiems jas plėsti bei gilinti. Atsisiųsti.

etika_virselis„Marksistinės-lenininės etikos pradmenys“ (1979). Knyga – 1976 m. Komjaunimo premija apdovanoto lietuviško tarybinio etikos vadovėlio antroji laida. Išaiškinami pamatiniai etikos klausimai, valios laisvė, apsisprendimas, atsakomybė ir t. t. Nagrinėjama istorinė etikos raida – skirtingų visuomenių ir santvarkų moralė; komunistinės moralės pagrindai, jų įgyvendinimo prielaidos socialistinėje visuomenėje. Buržuazinės moralės ir jos skirtingų atmainų kritika – šiandien ypatingai aktuali veikale liečiama tema. Rekomenduojame tiek nagrinėjantiems marksizmą, tiek etiką apskritai. Atsisiųsti.

em_virselisE. Meškauskas. „Marksistinės filosofijos metodologinė apybraiža“ (1988). Knygoje metodologiniu aspektu aptariami pagrindiniai marksistinės filosofijos klausimai. Laikantis griežto istorizmo, leidinyje analizuojama šiuolaikinės filosofijos objektas, filosofijos mokslinės raidos etapai, materijos, judėjimo, laiko, erdvės sąvokų turinys. Atskirame skyriuje supažindinama su pažinimo proceso problemomis. Metodologiškai pagrįstas autoriaus požiūris į teorinį filosofijos problemų kėlimą ir sprendimą skatina dialektinį mąstymą. Tai – trumpas, bet aiškus marksizmo, kaip mokslinio pažinimo metodologijos, išdėstymas. Rekomenduojame skaityti turintiems bendras marksizmo žinias, studijuojantiems ar ketinantiems studijuoti marksizmo klasikų (K. Markso, F. Engelso, V. Lenino) filosofinius veikalus (F. Engelso „Anti-Diūringą“, V. Lenino Materializmą ir empiriokriticizmą“ ir kt.).  Atsisiųsti.

ankstyvieji_filosofijos_rastai_virselis„Ankstyvieji filosofijos raštai“. Šiame 1986 m. išėjusiame rinkinyje pateikiami keturi K. Markso jaunystės veikalai, kuriuose jau matyti pagrindinių marksistinės pasaulėžiūros bruožų – dialektinio ir istorinio materializmo, politekonomijos ir mokslinio komunizmo – užuomazgos. K. Markso filosofijos daktaro disertacija – „Demokrito natūrfilosofijos ir Epikūro natūrfilosofijos skirtumas“; neužbaigtas veikalas „Dėl Hėgelio teisės filosofijos kritikos“, kuriame iškeliama tezė apie politekonomiją, kaip civilinės visuomenės anatomiją; straipsnis „Žydų klausimu“. Galiausiai – žymieji „Ekonominiai ir filosofiniai 1844 metų rankraščiai“, kuriuose embrioninėje stadijoje ryškėja pagrindinės marksizmo idėjos. Tekstai itin naudingi studijuojantiems marksistinę filosofiją, norintiems giliau susipažinti su marksizmo mokslo susiformavimu. Atsisiųsti.

engels-anti-duhringF. Engelsas. „Anti-Diuringas“. 1877-1878 m. tuometinėje vokiečių marksistinėje periodikoje dalimis pasirodęs, o 1878 m. knygos pavidalu išėjęs F. Engelso veikalas „Anti-Diuringas“ – nemirtinga marksizmo mokslo – filosofijos ir politekonomijos – klasika. Knygoje F. Engelsas polemizuodamas su neva marksizmui „alternatyvią“ socializmo teoriją pateikusiu profesoriumi E. Diuringu, atskleisdamas gilų pastarojo teorinių pažiūrų klaidingumą, tuo pačiu pateikia ir aiškų marksistinės pasaulėžiūros išdėstymą. Veikalą skaitė bei teigiamai įvertino ir K. Marksas. 1880 m. sutrumpinta forma parengtas „Anti-Diuringas“ pasirodė ir iki šiol yra žinomas kaip „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“; patį „Anti-Diuringą“ rekomenduojame skaityti labiau besigilinantiems į marksizmo mokslo, filosofijos ir politekonomijos pagrindus. Atsisiųsti.

meldialektika2K. Marksas, F. Engelsas, V. Leninas. „Apie dialektinį materializmą“ (1974). Ši knyga – glausta, bet tuo pačiu ir išsami marksizmo klasikų tekstų ištraukų dialektinio materializmo klausimais chrestomatija. Joje liečiamos temos nuo to, kas apskritai yra materija ir sąmonė, dialektika ir metafizika, iki dialektinės logikos, pažinimo teorijos ir gamtos mokslo klausimų; nuo to, kas yra prieštaravimai, iki pagrindinių dialektikos dėsnių, skirtumo tarp revoliucijos ir reformos. Puikus šaltinis studijuojantiems marksistinę filosofiją, besiruošiantiems skaityti pagrindinius klasikų veikalus. Atsisiųsti.