K. Marksas ir F. Engelsas

Archyvas

marx-eng6

Bendri darbai

Komunistų partijos manifestas

Karlas Marksas

Frydrichas Engelsas

Knygos (fotografuotos kopijos)

marksas_engelsas_rastai_1_virselisK. Marksas ir F. Engelsas. Rinktiniai raštai (I tomas). Pirmajame 1949-1950 m. išėjusios marksizmo kūrėjų K. Markso ir F. Engelso raštų rinktinės tome pateikiami veikalai: žymusis „Komunistų partijos manifestas“, K.Markso „Samdomasis darbas ir kapitalas“ (politekonomija), „Darbo užmokestis, kaina ir pelnas“; „Luji Bonaparto Briumerio aštuonioliktoji“, „Pilietinis karas Prancūzijoje“ (istorija); F. Engelso „Butų klausimu“ ir daugelis kitų. Juose išdėstomi pamatiniai marksistinės politekonomijos teiginiai, nagrinėjami konkretūs įvykiai K. Markso ir F. Engelso sukurto istorinio materializmo metodo požiūriu; dedami teoriniai marksistinės partijos pagrindai.   Atsisiųsti.

marksas_engelsas_rastai_2_virselisK. Marksas ir F. Engelsas. Rinktiniai raštai (II tomas). Antrajame K. Markso ir F. Engelso raštų rinktinės tome pateikiama K. Markso „Gotos programos kritika“ ir „Tezės apie Fojerbachą“, bet žymiai didesnis dėmesys skiriamas pagrindiniams F. Engelso veikalams. F. Engelso „Anti-Diuringo“ santrauka, klasikiniu marksizmo pradžiamoksliu tapęs- „Socializmo išsivystymas iš utopijos į mokslą“; vienas svarbiausiųjų istorinio materializmo klasikai priklausančių veikalų – „Šeimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė“; „Liūdvigas Fojerbachas ir klasikinės vokiečių filosofijos pabaiga“. Tomo gale duodamas nedidelis svarbesniųjų K. Markso ir F. Engelso rašytų laiškų rinkinys. Atsisiųsti.

K. Marksas. F. Engelsas. „Šventoji šeima“. Pirmas bendras K. Markso ir F. Engelso veikalas, parašytas 1844 m. rudenį atspindi tolesnio Markso ir Engelso revoliucinės-materialistinės pasaulėžiūros formavimąsi. Knygoje polemizuodami su idealistine Hėgelio ir subjektyvistine jaunahėgelininkų filosofija, Marksas ir Engelsas priartėja prie pagrindinės istorinio materializmo idėjos apie lemiamą gamybos vaidmenį visuomenės raidai. Parodo komunizmą, kaip logišką materialistinės filosofijos išvadą. Veikalas priklauso laikotarpiui, kai marksizmo pasaulėžiūra dar tik formavosi – tai atsispindi ir naudojamoje terminologijoje. Atsisiųsti.

K. Marksas. F. Engelsas. „Vokiečių ideologija“. Ši knyga – vienas ankstyviausių marksizmo veikalų, parašytas 1845-1846 m. Briuselyje, bendromis Markso su Engelsu pastangomis; neišėjusi autoriams buvus gyviems, atrasta archyvuose ir pirmąkart paskelbta 1932 ir 1933 m., „Vokiečių ideologija“ tvirtai įėjo į marksizmo teorijos aukso fondą. Polemizuodami prieš ligtolinius mąstytojus, idealistus filosofus bei įvairių utopijų autorius, paneigdami idealizmą filosofijoje ir vietoje metafizinio iškeldami dialektinį metodą, Marksas ir Engelsas tuo pačiu išdėsto materialistinio istorijos supratimo, apskritai, mokslinio komunizmo, pagrindus. Atsisiųsti.